Promotie Jelena Vranjes

Op 26 september 2018 promoveerde Jelena Vranjes op haar proefschrift ‘On the role of eye gaze in the coordination of interpreter-mediated interaction’ aan de Universiteit van Leuven. Haar promotor was Dr. Geert Brône, Dr. Kurt Feyaerts en ikzelf waren co-promotor.
Met behulp van eye-tracking apparatuur heeft Jelena tot in groot detail in kaart gebracht hoe tolk en primaire speakers met blik (en gebaar en houding) het proces van getolkte interactie coördineren. Het zal voor kenners van dit type gespreksvoering geen verrassing zijn dat juist de beurtwisseling profiteert van deze coördinerende interactie. Blik (en gebaar) zorgen voor een soepele overgang, met minimale overlap, van de ene spreker naar de andere. Het is duidelijk dat het hier een persoonlijk aanwezige tolk betrof.
In Nederland worden de meeste gesprekken, ook in de ggz, via de telefoon getolkt. Uit divers kleinschalig onderzoek wordt wel duidelijk dat dit geen afbreuk doet aan de kwaliteit van het tolken an sich, dat wil zeggen de overdracht van de ‘tekst’. Het gebrek aan oogcontact tussen tolk en primaire sprekers heeft vooral invloed op de coördinerende rol van de tolk: die kan niet ‘zien’ wanneer beurtwisseling opportuun is, noch kan hij met een blik aangeven wanneer hij de beurt wil krijgen. Telefonisch getolkte gesprekken verlopen daardoor wat minder vloeiend, maar inhoudelijk niet minder goed. Nieuw onderzoek zou zich kunnen richten op de vraag hoe de coördinerende functie in een dergelijk 3-gesprek het best kan worden vormgegeven.

1 February 2019   Geen reacties

Waarom transculturele hulpverlening een verkeerd idee is

in november 2017 organiseerde de sectie Interculturalisatie van het NIP een symposium onder de titel ‘When culture matters’. Ik had het liever de titel ‘does culture matter?’ gegeven. Tenslotte, wat moeten we eigenlijk met het begrip ‘cultuur’? Te midden van een aantal meer en minder prominente sprekers, kreeg ik de tijd om uit te leggen waarom we in de hulpverlening het begrip ‘cultuur’ maar eens overboord moeten gooien. Cultuur is een ‘post-hoc’ begrip: pas wanneer je iemand, of een groep mensen, lang kent, kan je iets zeggen over hun ‘cultuur’, waarbij ik ‘cultuur’ definieer als een scala aan samenhangende waarden, normen en manieren van doen. Dat is dus iets heel anders dan er van uitgaan dat iemand die zijn wortels heeft in bijvoorbeeld Marokko ook wel zal voldoen aan de eigenschappen van een zogenaamde ‘wij -cultuur’. In het meeste onderzoek naar verschillen tussen ‘culturen’ wordt ‘cultuur’ voor het gemak gelijkgesteld met ‘nationaliteit’ of ‘etnische groep’. Het is niet verwonderlijk dat vervolgens blijkt dat er binnen de op deze manier geoperationaliseerde culturen veel verschillen bestaan. Als we naar Nederland kijken, dan zien we heel goed dat ‘de Nederlander niet bestaat’. Maar zodra het gaat over mensen uit het buitenland, gooien we iedereen op dezelfde hoop met stereotypering en discriminatie als gevolg. De nadruk op ‘cultuur’ heeft ons psychologen belet om te kijken naar de ‘psychologie van de migratie’. Dan bedoel ik migratie als ingrijpende life event waarbij de adaptieve vaardigheden van iemand flink onder druk kunnen komen te staan. Belangrijke vragen daarbij zijn ook bijvoorbeeld ‘wat doet het met iemand om lang onder een zwaar repressief bewind te leven?’, ‘wat betekent jarenlang wachten in een azc voor iemand?’ ‘hoe help je mensen het best om een passende plek in de Nederlandse maatschappij te vinden?’. Ik denk dat we er niet vanuit moeten gaan dat mensen van buitenlandse origine anders zijn dan geboren Nederlanders, dat wil zeggen niet ‘meer anders’ dan anderen sowieso al zijn. Laten we iedereen zien voor wie hij of zij is, oog houdend voor een ieders geschiedenis, gezin van origine, levenservaringen et cetera. Als hulpverlener moet je vooral nieuwsgierig zijn.
De powerpoint van mijn presentatie op dit symposium vindt u hier.

15 January 2018   Geen reacties

Een goede start is van levensbelang

zo stelt GGZ Nederland in haar manifest ‘Betere Geestelijke Gezondheid’ (2016).
Dit geldt des te meer voor vluchtelingen. En dan gaat het niet alleen om er snel bij zijn wanneer zich psychische klachten voordoen. Het gaat vooral ook om een goede en vlotte start met maatschappelijke participatie als belangrijke pijler voor geestelijke gezondheid. GGZ Nederland organiseerde dan ook, in nauwe samenwerking met De Evenaar en Centrum ’45, op 16 februari 2017 een symposium rond de vraag hoe we er voor kunnen zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn tot werken en wonen voor de nieuwe statushouders. Uit inbreng vanuit VNO-NCW (Harry van der Kraats) en de Vereniging van Woningcorporaties Aedes (Jeroen Pepers) blijkt dat de wil om met creatieve oplossingen te komen er zeker is. De praktijk is echter nog wel weerbarstig. Kees Diepveen (wethouder Utrecht) presenteerde het Plan Einstein, dat inmiddels al veel meer is dan een plan, waarin jongeren uit de Utrechtse krachtwijk Overvecht samenwonen met vluchtelingen en samen bouwen aan een fijne leefomgeving. Chapeau!

27 February 2017   Geen reacties

Salman Akhtar komt weer naar Nederland

Voor de behandeling van asielzoekers, vluchtelingen en migranten in de ggz heb je niet zozeer kennis nodig van ‘cultuur’ maar moet je begrijpen dat migratie een belangrijke life event is en een psychologische ontwikkelingszaak inhoudt. Salman Akhtar, psychiater en psychoanalyticus, verrichte op dit gebied baanbrekend werk dat mij zeer heeft geïnspireerd in het werken met deze doelgroep.

Hij komt nu weer naar Nederland!

Op donderdag 20 april 2017 (Amsterdam, 14.00 – 17.00 u.) bespreekt hij zijn ideeën over de psychotherapeutische behandeling van immigranten, vluchtelingen en asielzoekers. De inhoud van deze preconference is mede gebaseerd op zijn boek uit 1999: ‘Immigration and Identity Turmoil, Treatment and Transformation’ waarvan ik in 2000 een recensie schreef. De titel van de workshop is ‘Geo-cultural dislocation: psychological consequences’.
De workshop is georganiseerd door de stichting WKK (Stichting Wetenschapsbevordering Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog), als preconferentie behorend bij het Jaarcongres KP en KNP met als thema ‘Stilte’.

23 January 2017   Geen reacties

Hanneke Bot lid Kwaliteitsinstituut Wbtv

Vandaag in de Staatscourant: Hanneke Bot met ingang van 1 februari 2017 benoemt tot lid van het Kwaliteitsinstituut Beëdigde Tolken & Vertalers.

23 January 2017   Geen reacties

Psychotherapie in tijden van dreiging- december 2016

Dag van de Psychotherapie 16 december 2016, een dag vol aandacht voor dreiging in de psychotherapeutische behandelkamer. De dag begon met een presentatie van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) over de bedreiging van het vak zelf. Daarna volgde een heldere uiteenzetting van Mark Solms over de basisemoties – biologisch en instinctief en dus bij iedereen aanwezig, maar wel in individueel verschillende verhoudingen en in te perken door het denken. Boris Drosdek sprak over vluchtelingen en het belang van erkenning van onrecht en van existentiële veiligheid. In de workshops die ik volgde ging het om wat dreiging doet met jonge kinderen en hoe dat later te behandelen. Kersten presenteerde behandeling met schematherapie in een tbs-kliniek. Veerbeek gaf een mooie presentatie waarin hij het belang benadrukte van het onderkennen van woede als onderliggende factor bij veel psychische problematiek – met name bij PTSS . Hij pleit ervoor dit ook expliciet te behandelen. Hij heeft er het www – emdr-woede protocol voor ontworpen: woede, wrok en wraak.(Veerbeek-Buvoo) Mooi werk.
Maar alles bij elkaar vond ik het een beetje een warrige dag waarin de samenhang ontbrak. De titel van de dag ‘tijden van dreiging’ wijst toch naar een overkoepelend gevoel van dreiging in de maatschappij en juist dat thema miste ik. Wat is de invloed op ons denken en doen van die dreiging die in de maatschappij steeds sterker wordt? Ik denk dan niet zo zeer aan dreiging door terreur, maar vooral aan de dreiging die uitgaat van een politiek klimaat dat sterk in strijd is met waar psychotherapie voor staat: de onbevooroordeelde houding. Hoe sijpelt dit door in onze spreekkamers? Lukt het ons open te staan voor het leed van de asielzoeker? Onbevangen te staan ten opzichte van de migrant? Niet onmiddellijk in paniek te raken wanneer een puber radicale gedachten uit? De verontrusten en de bozen respectvol tegemoet te treden? Volgens mij zijn dit belangrijke vragen waar we ons op moeten richten. En dat ook nog het vak bedreigd wordt in het voortbestaan, maakt het er niet gemakkelijker op.

19 December 2016   Geen reacties

Terminologie in het Nederlandse taalgebied, 18 november 2016

Onder de titel ‘Terminologie in de geestelijke gezondheidszorg – de uitdagingen’ presenteerde ik op deze studiedag, georganiseerd door NL-Term, een betoog over de rol van idioom en idiolect in de gesprekken tussen therapeut en patiënt. In de gesprekken van het duo behandelaar – patiënt ontstaat een typische vorm van taalgebruik, eigen aan dit duo. Wanneer dit soort gesprekken wordt getolkt, levert de vertolking van idioom en idiolect juist problemen op. Vaktermen spelen in dit soort gesprekken meestal niet zo’n grote rol; zo ze al worden gebruikt, worden ze door de therapeut uitgelegd.

Alle presentaties van deze studiedag zullen eind 2017 worden gepubliceerd in de serie NL-TERM Publicaties in de reeks Terminologie in het Nederlandse Taalgebied.

24 November 2016   Geen reacties

Empathie in getolkte gesprekken – hoe zorgt de tolk dat dit ook overkomt?

Op de Critical Link Conferentie in Edinburgh Schotland in juni 2016 presenteerde Emilia Iglesias-Fenrnández ( Universiteit van Granada, Spanje) haar onderzoek naar de weergave van empathie in getolkte gesprekken via de telefoon. Uit onderzoek van mono-linguïstische gesprekken blijkt dat empathie niet alleen wordt vormgegeven door de woorden en door gesprekstechniek (meer back-channeling bijvoorbeeld) maar ook door langzamer te spreken, de klinkers langer uit te rekken en meer te variëren in toonhoogte (zie bijvoorbbeeld Gussenhoven 2002).
Er wordt altijd gezegd dat een probleem bij tolken via de telefoon is dat tolken non-verbale signalen van de sprekers niet kunnen opmerken en dat daardoor de gevoelslading soms moeilijk te vatten is en dus niet door te geven is. Deze non-verbale variabelen zijn echter auditief. Iglesias-Fenrnández benadrukt dat deze te horen non-verbale signalen belangrijk zijn. Tolken kunnen zich trainen deze signalen te herkennen. Dan kunnen ze deze oppikken en doorgeven.

3 August 2016   Geen reacties

Sindbad onderscheiding voor Hanneke Bot

17 okt 2013
Hanneke Bot wint Sindbadonderscheiding, uitgegeven door het Nederlands Instituut van Psychologen, sectie Interculturalisatie

De Sindbad onderscheiding 2013 gaat dit jaar naar psychotherapeute en sociologe Hanneke Bot. Dr. Hanneke Bot ontvangt de onderscheiding voor haar werk met tolken in de behandeling van niet-Nederlandstalige cliënten in de geestelijke gezondheidszorg en haar inzet voor een goede tolkenvoorziening.

Bot promoveerde aan de Universiteit van Utrecht in 2005 op een onderzoek naar communicatieprocessen in gesprekken die met de hulp van een tolk worden gevoerd in de geestelijke gezondheidszorg.

Sindbad prijs
De Sindbad prijs van het NIP wordt jaarlijks uitgereikt aan een collega die op wetenschappelijk gebied en/of in het werkveld een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de interculturalisatie van de psychologie. Eerdere Sindbadonderscheidingen gingen naar onder andere dr. Ype Poortinga, drs. Mohsen Edrisi en drs. Rob van Dijk.

20 October 2013   Geen reacties

Taalbarrieres in de zorg, over tolkenbeleid en tolken met beleid

in het voorjaar van 2013 verscheen eindelijk mijn nieuwe boek: een combinatie van een ‘gepopulariseerde’ versie van mijn proefschrift en – over de gespreksvoering met een tolk – met  een belangrijke toevoeging over tolkenbeleid. Hoe kijken we aan tegen ‘vreemde’ talen  en mensen die geen Nederlands spreken? Moeten we de zorg ook voor hen toegankelijk maken of moeten ze eerst Nederlands leren spreken? En is dit laatste wel een realistische en redelijke eis? Wie over deze vragen op een rustige wijze wil nadenken, zonder te vervallen in  emoties over welke taal beter is dan de andere, leze dit boek.

U kunt dit boek bestellen via www.vangorcum.nl

 

11 October 2013   Geen reacties